ما استفاده از تور با بیت‌تورنت را توصیه نمی‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا پست وبلاگ ما روی این موضوع را ببینید.