Tor می‌تواند رله‌های با نشانی‌های IP پویا را بدون هیچ مشکلی کنترل کند. فقط سطر "Address" را در torrc خود خالی بگذارید و Tor نشانی را حدس خواهد زد.