Tor có thể xử lý các rơ-le với các địa chỉ IP động (dynamic IP address) một cách ổn thoả. Hãy cứ để trống dòng "Địa chỉ" trong torrc của bạn, và Tor sẽ tự đoán ra.