تمام اتصال‌های خروجی باید مجاز باشند تا هر رله بتواند با تک‌تک رله‌های دیگر ارتباط داشته باشد.

در حوزه‌های قضایی بسیاری، گردانندگان رلهٔ Tor قانوناً با همان مقرراتی حفاظت می‌شوند که از مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در قبال محتوای شخص-ثالث در حال عبور از شبکهٔ آن‌ها جلوگیری می‌کند. رله‌های خروجي که بخشی از ترافیک را فیلتر می‌کنند، احتمالاً آن حفاظت‌ها را از دست می‌دهند.

Tor دسترسی آزاد به شبکه بدون مداخله را ترویج می‌کند. رله های خروج نباید ترافیکی که از آن ها به اینترنت عبور می کند را فیلتر کنند. رله های خروجی که ترافیک را فیلتر کنند هنگامی که شناسایی شوند پرچم BadExit را دریافت می کنند