تمام اتصال های خروجی باید مجاز باشند تا هر بازپخش بتواند با بازپخش های دیگر ارتباط داشته باشد.

در بسیاری حوزه های قضایی، گردانندگان رله تور به صورت قانونی به پشتیبانی از همان قوانینی که از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در برابر محتوا شخص ثالث که از شبکه آن ها عبور می کند محافظت می شوند. رلهٔ های پایانی که برخی ترافیک را فیلتر می کنند احتمالاً چنین محافظت هایی را از دست خواهند داد.

تور دسترسی آزاد شبکه بدون دخالت را ترویج می کند. بازپخش های خروج نباید ترافیکی که از آن ها به اینترنت عبور می کند را فیلتر کنند. رله های خروجی که ترافیک را فیلتر کنند هنگامی که شناسایی شوند پرچم BadExit را دریافت می کنند