Tất cả các kết nối hướng ngoại phải được cho phép, để mỗi rơ-le có thể giao tiếp với mỗi một rơ-le khác.

Trong nhiều khu vực tài phán, các điều hành viên rơ-le Tor được bảo vệ một cách hợp pháp bởi cùng các quy định vận chuyển phổ biến nhằm ngăn chặn các nhà cung cấp dịch vụ Internet khỏi việc chịu trách nhiệm pháp lý cho nội dung của bên thứ ba mà đi qua mạng lưới của họ. Các rơ-le đầu ra exit mà lọc một số cáclưu lượng traffic rất có khả năng sẽ tước đoạt các biện pháp bảo vệ ấy.

Tor khuyến khích việc truy cập mạng tự do, không bị can thiệp. Các rơ-le đầu ra exit phải không được lọc lưu lượng traffic đi qua chúng tới Internet. Các rơ-le đầu ra exit bị phát hiện được rằng chúng lọc lưu lượng traffic sẽ bị gắn cờ BadExit (rơ-le đầu ra exit độc/tệ hại) một khi bị phát hiện.