• رله خروج از بقیه انواع رله ها بیشتر مورد نیاز است ولی دارای بیشترین ریسک و مشکلات حقوقی نیز است (و شما نباید آن ها را از خانه اجرا کنید).
  • اگر به دنبال اجرای یک رله بدون دردسر و تلاش زیاد هستید، رله های محافظ سریع هم بسیار مفید هستند
  • پل ها به دنبال آنها