• Rơ-le đầu ra exit là loại rơ-le được cần đến nhất nhưng nó cũng đi kèm với các nguy cơ và tiếp xúc phơi nhiễm pháp lý cao nhất (và bạn KHÔNG nên chạy chúng từ nhà riêng của bạn).
  • Nếu bạn đang tìm hiểu để chạy một rơ-le với ít nỗ lực nhất có thể, các rơ-le bảo vệ nhanh chóng (fast guard relays) cũng rất là hữu dụng
  • Theo sau bởi các cầu Bridge.