این رفتار طبیعی Tor است. اولین بازپخش در چرخه شما "گارد ورود" یا "گارد" نام دارد. یک بازپخش پایدار و سریع می باشد که در چرخه شما برای ۲ تا ۳ ماه باقی می ماند برای اینکه از یک حمله شناخته شده در جهت از بین بردن ناشناسی جلوگیری کند. بقیه چرخه شما بر هر سایت تازه ای که به آن می روید تغییر می کند و تمام این بازپخش ها محافظت حریم خصوصی کامل از Tor را فراهم می کنند. برای اطلاعات بیشتر روی اینکه بازپخش های گارد چگونه کار میکنند، این پست وبلاگ و این مقاله را روی گارد های ورودی ببینید.