Đó là hành vi ứng xử bình thường đối với Tor. Rơ-le đầu tiên trong mạch nối của bạn được gọi là một bảo vệ đầu vào "entry guard" hoặc là bảo vệ "guard". Nó là một rơ-le nhanh chóng và ổn định, có thể tồn tại tới 2-3 tháng trong mạch nối của bạn để bảo vệ kháng đỡ lại một cuộc tấn công phá vỡ tính ẩn danh đã biết. Phần còn lại của mạch nối thay đổi với mỗi trang web mới bạn truy cập, và cùng tất cả mọi thứ, những rơ-le này cung cấp toàn vẹn các bảo mật riêng tư của Tor. Để được thông tin thêm về việc làm thế nào các rơ-le Guard bảo vệ hoạt động, hãy xem bài viết blog này và bài viết về các đầu ra entry Guard bảo vệ.