ما به شدت توصیه می کنیم تا به غیر از مرورگر تور از تور در هیچ مرورگر دیگری استفاده نکنید. استفاده از تور در یک مرورگر دیگر بدون محافظت های حریم خصوصی مرورگر تور می تواند شما را آسیب پذیر قرار دهد.