add-on, extension, or plugin / tiện ích add-on, tiện ích extension mở rộng, hoặc tiện ích plugin

Các tiện ích add-on, tiện ích extension mở rộng, và các tiện ích plugin là các bộ phận cấu thành có thể được thêm vào các trình duyệt web để cho chúng thêm các tính năng mới. Trình duyệt Tor Browser đi kèm với một tiện ích add-on đã được cài đặt: NoScript. Bạn không nên cài đặt thêm bất kỳ tiện ích add-on bổ sung nào vào trình duyệt Tor Browser vì điều đó có thể ảnh hưởng đến một số tính năng bảo mật của nó.