browsing history / lịch sử duyệt

Lịch sử trình duyệt là một bản ghi chép các yêu cầu được thực hiện khi sử dụng một trình duyệt web, và bao gồm thông tin như các trang web đã truy cập và khi nào. Trình duyệt Tor Browser xóa lịch sử duyệt của bạn sau khi bạn đóng phiên session.