Captcha / Mã Captcha

Mã Captchas là một bài kiểm tra phản ứng thử thách được sử dụng trong máy tính để xác định xem người dùng có phải là con người hay không. Tor người dùng thường được phân phát Captchas vì Tor relays thực hiện nhiều yêu cầu đến nỗi đôi khi các trang web gặp khó khăn trong việc xác định xem những yêu cầu đó đến từ con người hay bot.

Spelling notes:

Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, vì Captcha bây giờ được coi là một danh từ