Captcha / کپچا

کپچاها یک آزمون پاسخ-چالش هستند که در رایانش برای تعیین اینکه کاربر انسان است یا خیر به کار می‌روند. کاربران Tor‏ اغلب با کپچا مواجه می‌شوند، زیرا رله‌های‏ Tor درخواست‌های زیادی می‌دهند که گاهی تشخیص آمدن این درخواست‌ها از انسان‌ها یا ربات‌ها را دشوار می‌کنند.

Spelling notes:

فقط حرف اول را بزرگ بنویسید، زیرا کپچا اکنون یک اسم در نظر گرفته می‌شود