daemon / daemon

Daemon là một chương trình máy tính chạy như một tiến trình nền, thay vì nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của người dùng.