daemon / دیمن

دیمن یک برنامه کامپیوتری است که به صورت یک فرآیند پس زمینه اجرا می شود به جای اینکه تحت کنترل مستقیم کاربر باشد.