domain fronting / Domain Fronting

Domain fronting là một kỹ thuật vượt kiểm duyệt dùng để che đậy trang web mà bạn đang kết nối tới. Từ góc độ của một nhà kiểm duyệt, có vẻ như bạn đang kết nối tới một dịch vụ lớn mà sẽ rất tốn kém cho một nhà kiểm duyệt để chặn, như Microsoft hoặc Google. Tuy nhiên, nó không làm cho bạn ẩn danh, hoặc hoàn toàn ẩn đi điểm đến của bạn như trình duyệt Tor Browser làm. Để biết thông tin thêm hãy xem bài blog này nói về domain fronting.

Spelling notes:

Không cần phải viết hoa.

Translation notes:

Bạn có thể phiên dịch thuật ngữ này nếu nó nghe hay hơn với ngôn ngữ của bạn.