guard / guard

Rơ-le đầu tiên trong mạch nối Tor, trừ phi sử dụng một cầu Bridge. Khi sử dụng một cầu Bridge, cầu Bridge sẽ thay thế guard.