guard / نگهبان

اولین گره در زنجیره Tor است، مگر اینکه از یک پل استفاده کنید. در هنگام استفاده از یک پل، پل جای محافظ را می‌گیرد.