hidden services / các dịch vụ ẩn

Cái tên trước đây cho "các dịch vụ onion", đôi khi vẫn được sử dụng trong tài liệu hoặc thông tin liên lạc của Tor.