hidden services / سرویس‌های پنهان

نام پیشین برای «سرویس‌های onion»، گاهی اوقات هنوز هم در مستندات یا ارتباطات Tor مورد استفاده قرار می‌گیرد.