secure sockets layer (SSL) / lớp bảo mật các socket (SSL)

Lớp bảo mật các socket (SSL) là một giao thức protocol an ninh Internet tiêu chuẩn, được sử dụng để bảo mật một kết nối Internet và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong quá trình truyền giao giữa hai hệ thống. SSL mã hoá dữ liệu đang được truyền giao, ngăn chặn các bên thứ ba khỏi việc truy cập vào dữ liệu khi nó đang được gửi đi.