third-party tracking / theo dõi tracking bên thứ ba

Hầu hết các trang web sử dụng nhiều các dịch vụ bên thứ ba, bao gồm các tracker theo dõi quảng cáo và phân tích analytics, chúng thâu thập dữ liệu về địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành của bạn và chính các hành vi ứng xử của bạn khi duyệt web, tất cả mọi thứ mà có thể liên kết với hoạt động của bạn xuyên suốt nhiều các trang web khác nhau. Trình duyệt Tor Browser phòng tránh rất nhiều hoạt động này cho chúng không xảy ra.