third-party tracking / ردیابی شخص ثالث

اکثر سایت ها از سرویس های شخص ثالث زیادی، مانند تبلیغات و ردیاب های واکاوش، که در مورد نشانی IP، مرورگر وب، سیستم و عادت های گردش شما داده جمع آوری می‌کند، تمام اینها می‌توانند فعالیت شما را در بین سایت های مختلف به هم پیوند دهند. مرورگر Tor از اتفاق افتادن خیلی از این فعالیت ها جلوگیری می‌کند.