Tor / Tor network/ Core Tor / Tor / mạng lưới Tor Network/ Core Tor

Tor là một chương trình bạn có thể chạy trên máy tính của bạn để giúp giữ an toàn cho bạn trên Internet. Nó bảo vệ bạn bằng cách chuyền tiếp bouncing các kết nối của bạn quanh một mạng lưới phân phối các rơ-le được vận hành bởi các tình nguyện viên trên toàn cầu: nó ngăn chặn ai đó theo dõi kết nối Internet của bạn để tìm hiểu các trang web mà bạn truy cập, và ngăn chặn các trang web mà bạn truy cập khỏi việc biết được vị trí địa lý của bạn. Tập hợp các rơ-le tình nguyện này được gọi là mạng lưới Tor Network. Đôi khi, phần mềm gắn kết với mạng lưới này được gọi là Core Tor, và đôi khi cũng được gọi là "little-t tor". Cách mà hầu hết mọi người sử dụng Tor là với trình duyệt Tor Browser, đó là một phiên bản của Firefox được sửa chữa nhiều vấn đề bảo mật.