Ồ, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi đã viết một báo cáo kỹ thuật dài 13 trang giải thích những lý do cho việc đào thải phương thức tiếp cận cũ.
nếu bạn không rảnh để đọc: trong cách tiếp cận cũ, chúng tôi đã đo đạc sai các thứ, và hiện giờ chúng tôi đo đạc các thứ đúng đắn.