Lý do là, chúng tôi công bố số lượng người dùng một khi chúng tôi đã đủ tự tin rằng, chúng sẽ không thay đổi một cách đáng kể nữa. Nhưng luôn có khả năng rằng, một thư mục báo cáo dữ liệu vài giờ sau khi chúng tôi đã đủ tự tin, nhưng sau đó thay đổi biểu đồ một chút.