Không, các rơ-le báo cáo các yêu cầu thống kê tổng hợp này dựa theo quốc gia xuất phát và theo một quãng thời gian 24 giờ. Các thống kê mà chúng tôi cần thâu thập cho số lượng người dùng theo từng giờ sẽ là quá chi tiết và có thể đặt người dùng vào nguy hiểm.