Tor được tài trợ bởi một số các nhà tài trợ khác nhau bao gồm các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, các quỹ tư nhân, và các nhà tài trợ cá nhân. Kiểm tra danh sách tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi và một loạt các bài đăng trên blog trên các báo cáo tài chính của chúng tôi.

Chúng tôi cảm thấy rằng việc nói chuyện một cách cởi mở về các nhà tài trợ và mô hình tài trợ của chúng tôi là cách tốt nhất để duy trì niềm tin với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm kiếm nhiều đa dạng hơn trong các nguồn tài trợ của mình, đặc biệt là từ các tổ chức và các cá nhân.