Một dịch vụ onion được xác thực là một dịch vụ onion yêu cầu bạn cung cấp một mã token xác thực (authentication token) (trong trường hợp này, một khoá key riêng tư) trước khi truy cập vào dịch vụ. Khoá key riêng tư không được truyền dẫn tới dịch vụ, mà nó chỉ được sử dụng để giải mã bộ mô tả descriptor cục bộ mà thôi. Bạn có thể lấy được các chứng chỉ truy cập từ bộ điều hành dịch vụ onion. Hãy tiếp cận với điều hành viên và yêu cầu truy cập. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để sử dụng xác thực onion (tức là onion authentication) trong trình duyệt Tor Browser. If you want to create an onion service with client authentication, please see the Client Authorization section in the Community portal.