Nếu rơ-le của bạn khá là mới thì hãy cho nó thêm ít thời gian. Tor quyết định việc rơ-le nào nó sử dụng theo kinh nghiệm dựa trên các bản báo cáo từ Bộ quản lý Băng thông (Bandwidth Authorities). Các bộ quản lý này lấy các thông số khả năng dung tích rơ-le của bạn và, theo thời gian, định tuyến nhiều lưu lượng traffic hơn tới đó cho tới khi nó đạt đến một lượng tải tối ưu. Vòng đời của một rơ-le mới được giải thích sâu hơn trong bài viết blog này. Nếu bạn đang chạy một rơ-le được một thời gian và vẫn gặp phải các vấn đề thì hãy thử hỏi trên danh sách các rơ-le tor-relays.