Xin lỗi, nhưng hiện tại không có hỗ trợ chính thức nào cho việc chạy trình duyệt Tor Browser trên các hệ thống *BSD. Có một thứ gọi là dự án TorBSD, nhưng trình duyệt Tor Browser của họ không được chính thức hỗ trợ.