Xin vui lòng xem Các câu hỏi thường gặp FAQ về NoScript. Nếu bạn tin rằng đây là một sự cố trình duyệt Tor Browser, xin vui lòng báo cáo nó tới trang tracker theo dõi các lỗi bug của chúng tôi.