Trình duyệt Tor Browser ngăn chặn không cho mọi người biết các trang web mà bạn truy cập. Một số thực thể, ví dụ như Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet (ISP), có thể thấy rằng bạn đang sử dụng Tor, nhưng họ không biết rằng đích đến của bạn là tới đâu khi bạn sử dụng.