Việc chạy trình duyệt Tor Browser không có nghĩa là bạn đang vận hành một rơ-le trong mạng lưới. Điều này có nghĩa là máy tính của bạn sẽ không được sử dụng để định tuyến lưu lượng traffic cho những người khác. Nếu bạn muốn vận hành một rơ-le, xin vui lòng xem Hướng dẫn Rơ-le Tor của chúng tôi.