Si executeu el navegador Tor i un altre navegador alhora, no afectarà el rendiment o les propietats de privadesa de Tor. Tanmateix, tingueu en compte que el vostre altre navegador no manté la privadesa de la vostra activitat i us pot oblidar i utilitzar accidentalment aquest navegador no privat per fer alguna cosa que voleu fer al navegador Tor.