Quan utilitzeu el navegador Tor, ningú pot veure els llocs web que visiteu. Tanmateix, el vostre proveïdor de serveis o administradors de xarxa poden veure que esteu connectant a la xarxa Tor, encara que no sabran què feu quan arribeu.