Certament, podeu utilitzar un altre navegador mentre feu servir el Navegador Tor. Tanmateix, haureu de saber que les característiques de privadesa del navegador Tor no estaran presents a l'altre navegador. Aneu amb compte quan canvieu entre Tor i un navegador menys segur, ja que podeu utilitzar accidentalment l'altre navegador per a alguna cosa que voleu utilitzar amb Tor.