پروژه‌ی تور توانایی میزبانی، کنترل، شناسایی صاحب یا موقعیت مکانی یک نشانی onion. را ندارد. نشانی onion. یک نشانی از سرویس پیازی می باشد. نامی که در onion. پایان می یابد یک توصیف گر سرویس پیازی می باشد. یک نام است که به صورت خودکار تولید شده که می تواند روی هر بازپخش تور یا کلاینت در هر جای اینترنت پیدا شود. سرویس های پیازی برای محافظت هم از کاربر هم از ارائه دهنده سرویس از شناسایی شدن آن ها و اینکه از کجا هستند طراحی شده اند. طراحی سرویس های پیازی به این معناست که صاحب و موقعیت سایت onion. حتی از ما نیز پنهان می باشد.

اما به خاطر داشته باشید که این به این معنا نیست که سرویس های پیازی آسیب پذیر نیستند. روش های پلیسی مرسوم همچنان می تواند در برابر آن ها مفید واقع شود، مثل مصاحبه با مظنونین، تحلیل شیوه نگارش، تحلیل فنی خود محتوا، عملیات های استینگ، ضربات صفحه کلید، و دیگر تحقیقات فیزیکی.

اگر شکایتی درباره موارد آزار و اذیت کودکان دارید، می توانید آن ها را به مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء استفاده قرار گرفته گزارش کنید، که یک سازمان هماهنگ شده برای پیگیری پورنوگرافی کودکان می باشد: http://www.missingkids.com/. ما پیوند هایی که شما گزارش می کنید را نمی بینیم.