SOCKS5 / SOCKS5

SOCKS5 یک پروتکل اینترنتی مورد استفادهٔ Tor است. به‌جای ارسال ترافیک از نشانی IP شما به شبکهٔ آزاد، ترافیک را از طریق شبکهٔ Tor ارسال می‌کند. یک پروکسی‏ همه‌منظوره است که در لایهٔ ۵ مدل OSI قرار دارد و از روش تونل‌سازی استفاده می‌کند. برنامه‌هایی که با SOCKS5 اجرا می‌کنید از تونل‌سازی آگاه خواهند بود، اما اگر SOCKS5 به‌درستی تنظیم شده باشد می‌توانید از همبسته‌یابی هویت جلوگیری کنید.

Spelling notes:

مانند یک سرواژه، همهٔ حروف، بزرگ.