Tor هیچ لاگی را ثبت نمی کند که بتواند برای شناسایی یک کاربر خاص به کار برود. ما برخی اندازه گیری های ایمن از اینکه شبکه چگونه فعالیت می کند را انجام می دهیم، شما می توانید آن را در متریک Tor ببینید.