Tor هیچ رویدادنگاری‌ای را نگه نمی‌دارد که بتواند برای شناسایی یک کاربر خاص به کار رود. ما اندازه‌گیری‌های امنی از نحوهٔ کارکرد شبکه انجام می‌دهیم، که شما می‌توانید آن‌ها را در متریک‌های Tor ببینید.