Tor không hề giữ bất kỳ nhật ký Log nào mà có thể định danh ra một người dùng cụ thể. Chúng tôi thực hiện một số các biện pháp bảo mật về việc làm thế nào mà mạng lưới hoạt động, mà bạn có thể kiểm tra tại Tor Metrics.