سایت هایی که تنها از طریق Tor قابل دسترسی هستند "پیاز" نام دارند و با onion. پایان می یابند. مثلا همتای پیازی DuckDuckGo به آدرس https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/ است. شما می‌توانید با استفاده از مرورگر تور به این وبسایت ها دسترسی پیدا کنید. نشانی ها باید با شما از طریق میزبان سایت به اشتراک گذاشته شوند، از آنجایی که پیازها در موتور های جستجو مانند سایت های عادی به روش معمول نشان داده نمی شوند.