گزینه‌های حسابداری در فایل torrc به شما اجازه می‌دهند تا مقدار بیشینهٔ بایت‌هایی را که رلهٔ شما در یک زمان مشخص استفاده می‌کند مشخص کنید.

  AccountingStart day week month [day] HH:MM

این کار تعیین می‌کند که حسابداری چه زمانی باید بازنشانی شود. برای مثال، برای تنظیم کل مقدار بایت‌ها برای یک هفته (که هر هفته چهارشنبه ساعت 10:00 صبح بازنشانی می‌شود) شما باید از این مقادیر استفاده کنید:

  AccountingStart week 3 10:00
  AccountingMax 500 GBytes

این مقدار بیشینهٔ داده‌ای را تعیین می‌کند که رلهٔ شما در طول یک دورهٔ حسابداری ارسال می‌کند، و بیشینهٔ مقدار داده‌ای را تعیین می‌کند که رلهٔ شما در طول یک دورهٔ حسابداری ارسال می‌کند. هنگامی که دوره حساب مجدداً تنظیم شود (از AccountingStart)، سپس شمارنده ها برای AccountingMax روی 0 بر می گردند.

نمونه: فرض کنیم شما می خواهید ترافیک 50 گیگابایت را هر روز در هر جهت مجاز کنید و محاسبه هر روز عصر باید مجددا تنظیم شود:

  AccountingStart day 12:00
  AccountingMax 50 GBytes

توجه داشته باشید که رله شما دقیقا در شروع هر دوره محاسبه بیدار فعال نخواهد شد. پیگیری می کند که در آخرین دوره به چه سرعتی سهم خود را استفاده کرده، و یک نقطه تصادفی در فاصله جدید برای بیدار‌باش انتخاب می کند. به این شیوه ما جلوی صدها رلهٔ که در شروع هر ماه در حال کار هستند و در پایان آن هیچ کدام کار نمی کنند را می گیریم.

اگر نسبت به سرعت اتصال خود فقط مقدار کمی پهنای‌باند برای اهداکردن دارید، توصیه می‌کنیم تا از حسابداری روزانه استفاده کنید، به‌این‌شکل کل سهم ماهانهٔ خود را همان روز اول مصرف نمی‌کنید. فقط کافی است حساب ماهانه خود را تقسیم بر 30 کنید. شاید بخواهید محدودیت نرخ را نیز برای گسترش سودمندی در طول روز اعمال کنید: اگر می خواهید در هر جهت X گیگابایت ارائه کنید، می توانید RelayBandwidthRate را روی 20*X KBytes تنظیم کنید. برای نمونه، اگر 50 گیگابایت برای ارائه دارید، شاید بخواهید RelayBandwidthRate را روی 1000 کیلوبایت تنظیم کنید: در این صورت رله شما حداقل برای نیمی از هر روز مفید خواهد بود.

  AccountingStart day 0:00
  AccountingMax 50 GBytes
  RelayBandwidthRate 1000 KBytes
  RelayBandwidthBurst 5000 KBytes # جهش های بیشتر را مجاز می کند ولی میانگین را نگه می دارد