با دنبال‌کردن این آموزش‌ها می‌توانید یک رله در Windows اجرا کنید:

شما فقط در صورتی یک رلهٔ WIndows را اجرا کنید که می‌توانید آن را ۲۴/۷ اجرا کنید. اگر نمی‌توانید آن را تضمین کنید، Snowflake راه بهتری برای اهدای منابع خود به شبکهٔ Tor است.