Bạn có thể chạy một rơ-le trong Windows theo sự trợ giúp từ hướng dẫn này:

Bạn nên chỉ chạy một rơ-le Windows nếu như bạn có thể chạy nó 24/7. Nếu bạn không thể đảm bảo điều đó, Snowflake là cách tốt hơn để đóng góp tài nguyên của bạn cho mạng lưới Tor Network.