ما به دنبال افرادی با اتصال اینترنتی به نسبت قابل اعتماد هستیم، که حداقل دارای پهنای‌باند 10 مگابایت در ثانیه (Mbps) از هر جهت می باشند. اگر شما از چنین ویژگی هایی برخوردار هستید، اجرا یک رله تور را در نظر داشته باشید.

حتی اگر شما 10 مگابیت در ثانیه پهنای‌باند موجود ندارید می توانید به شبکه‌ی تور با اجرای یک پل تور با پشتیبانی obfs4 کمک کنید. در این مورد شما باید حداقل 1 مگابیت در ثانیه پهنای‌باند موجود داشته باشید.