بسته های آر پی ام تور

پروژه‌ی تور مخزن بسته آر پی ام خود را برای سنت‌اواس و رد هت انترپرایز لینوکس و فدورا نگه می دارد.

توجه: نماد # اشاره به اجرای کد به صورت روت دارد. این یعنی شما باید به یک حساب کاربری با حق امتیاز ادمین سیستم دسترسی داشته باشید، نمونه: کاربر شما باید در گروه sudo قرار داشته باشد.

این نحوه فعال سازی مخزن بسته تور برای سنت‌اواس و رد هت انترپرایز لینوکس و فدورا می باشد:

1. مخزن epel را فعال کنید (فقط برای CentOS و RHEL)

‪# dnf install epel-release -y

2. بخش زیر را به /etc/yum.repos.d/tor.repo اضافه کنید

برای سنت‌اواس یا رد هت انترپرایز لینوکس:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

برای فدورا:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

3. بسته تور را نصب کنید

سپس می توانید آخرین بسته تور را نصب کنید.

‪# dnf install tor -y

اگر اولین بار است که از آن استفاده می کنید، شما باید کلید عمومی GPG را وارد کنید.

Importing GPG key 0x3621CD35:
Userid     : "Kushal Das (RPM Signing key) <kushal@torproject.org>"
Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35
From       : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
Is this ok [y/N]: y