Gói Tor rpm

Dự án Tor Project duy trì kho lưu trữ gói package RPM của chính nó cho CentOS và RHEL và Fedora.

Lưu ý: Ký hiệu # là viện dẫn để chạy mã code dưới tư cách "Root". Điều đó có nghĩa là bạn nên có quyền truy cập vào một tài khoản người dùng với các đặc quyền quản trị hệ thống, ví dụ như việc người dùng của bạn nên có mặt trong nhóm sudo.

Đây là cách làm thế nào bạn có thể bật kích hoạt Kho lưu trữ gói Package Tor cho đồng thời CentOS và RHEL và Fedora:

1. Bật kích hoạt kho lưu trữ epel repository (chỉ dành cho CentOS và RHEL)

‪# dnf install epel-release -y

2. Thêm phần sau vào /etc/yum.repos.d/tor.repo

Cho CentOS hoặc RHEL:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

Cho Fedora:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

3. Cài đặt gói package Tor

Sau đó bạn có thể cài đặt gói package Tor mới nhất.

‪# dnf install tor -y

Sử dụng nó lần đầu tiên, bạn sẽ phải nhập import khoá key GPG công cộng.

Importing GPG key 0x3621CD35:
Userid     : "Kushal Das (RPM Signing key) <kushal@torproject.org>"
Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35
From       : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
Is this ok [y/N]: y