Nếu bạn đang có vấn đề kết nối, một thông báo lỗi có thể xuất hiện và bạn có thể lựa ra một chọn lựa để "sao chép nhật ký log Tor vào khay nhớ tạm". Sau đó dán nhật ký Log Tor vào một tập tin văn bản hoặc tài liệu khác.

Nếu bạn không nhìn thấy tuỳ chọn này và bạn đang mở trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng vào "Kết nối" trong thanh bên sidebar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".

Ngoài ra, trên GNU/Linux, để xem nhật ký log ngay trong terminal, hãy điều hướng đến thư mục trình duyệt Tor Browser và khởi chạy trình duyệt Tor Browser từ dòng lệnh command bằng cách chạy:

./start-tor-browser.desktop --verbose

hoặc để sao lưu nhật ký Log vào trong một tập tin (mặc định: tor-browser.log)

./start-tor-browser.desktop --log [file]

Bạn nên xem một trong các nhật ký Log lỗi phổ biến này (hãy tìm các dòng sau đây trong nhật ký Log Tor của bạn):

Lỗi Log thông dụng #1: Kết nối proxy thất bại

2017-10-29 09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx ("general SOCKS server failure")

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang thất bại khi kết nối tới một proxy SOCKS. Nếu một proxy SOCKS được yêu cầu cho cài đặt mạng lưới của bạn, thì vui lòng chắc chắn rằng bạn đã nhập các chi tiết proxy của bạn một cách chính xác. Nếu một proxy SOCKS không được yêu cầu, hoặc bạn không chắc chắn, xin vui lòng thử kết nối tới mạng lưới Tor Network mà không có một proxy SOCKS.

Lỗi Log thông dụng #1: Không thể tiếp cận các rơ-le guard

11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.
11/1/2017 21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop
11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật lý log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor của bạn đã thất bại khi kết nối tới nút giao node đầu tiên trong mạch nối Tor. Điều đó có thể nghĩa là bạn đang ở trên một mạng lưới bị kiểm duyệt.

Xin hãy thử kết nối với các cầu Bridge, và điều đó nên sửa chữa được vấn đề.

Lỗi Log thông dụng #3: Đã thất bại khi hoàn thành Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake)

13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have failed: 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  9 connections died in state handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  1 connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL object)

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor đã thất bại khi hoàn thành một Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake) với các quyền thư mục directory authorities. Sử dụng cầu Bridge sẽ rất có khả năng sửa điều này.

Lỗi Log thông dụng #4: Clock skew (Khác biệt thời gian)

19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 
19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server 
19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
19.11.2017 00:04:48.800 [WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is ahead. Tor requires an accurate clock to work: please check your time, timezone, and date settings.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là đồng hồ hệ thống của bạn không chính xác. Xin hãy chắc chắn rằng đồng hồ của bạn được đặt một cách chuẩn xác, bao gồm cả múi giờ chính xác. Sau đó khởi động lại Tor.